Welkom

Het Landelijk Platform Cliëntenraden MEE

De vereniging LPC MEE is op 3 augustus 2011 opgericht en heeft haar missie als volgt verwoord:

LPC MEE wil dat mensen met een beperking en andere kwetsbare burgers (verder cliënten) zoveel mogelijk blijven meedoen in de samenleving en zelf de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren door een goede cliëntondersteuning.

Om deze missie te kunnen waarmaken heeft de vereniging een beleidsplan waarvan de kernwaarden samen te vatten zijn in:

“ informeren van de leden over ontwikkelingen en beleid die voor de cliënten van MEE van invloed zijn, opdat de cliëntenraden met behulp van inhoudelijke en feitelijke informatie het beleid en de beleidsuitvoering van de eigen MEE vestiging kunnen toetsen en zo nodig de eigen directie van (ongevraagd) advies kunnen dienen.”

 

 

Doelen:

  1. het ondersteunen van de cliëntenraden door het uitwisselen van informatie
  2. de cliëntenraden bij hun werk helpen door het faciliteren van de leden
  3. leden in staat stellen elkaar te ondersteunen door het uitwisselen van ervaringen en informatie
  4. de leden steviger in hun schoenen laten staan door handvatten aan te reiken
  5. het vertegenwoordigen van de belangen van de cliënten(raden) op landelijk en regionaal beleidsniveau